Artworks by Zhao Liang

Night of Rain by Zhao Liang

78 x 27 x 14cm
Bronze

Touch by Zhao Liang

58 x 28 x 9cm
Bronze

Love by Zhao Liang

34 x 47 x 8cm
Bronze

Zhao Liang

赵亮

赵亮

1983年 出生于山东平原

2008年 毕业于天津美术学院雕塑系