Artworks by Zhao Liang

Sunshine by Zhao Liang

63 x 32 x 7cm
Fiberglass

Eye to Eye by Zhao Liang

48 x 47 x 7cm
Fiberglass

Girls’ Generation by Zhao Liang

40 x 30 x 27cm
Bronze

The Mermaid by Zhao Liang

50 x 20 x 15cm
Bronze

Night of Rain by Zhao Liang

78 x 27 x 14cm
Bronze

Touch by Zhao Liang

58 x 28 x 9cm
Bronze

Love by Zhao Liang

34 x 47 x 8cm
Bronze

Zhao Liang

赵亮

赵亮

1983年 出生于山东平原

2008年 毕业于天津美术学院雕塑系